Det smartaste ventilationssystemet

Airobots smarta sensorer mäter lufttemperaturen, CO2-, VOC- och fuktnivån samt gör alla nödvändiga justeringar för bättre inomhusklimat på egen hand utan att kräva några åtgärder från användaren. Eftersom många lider av allergi har 2021 årets modell även en sensor för mätning av partiklar i luften (PM) för att undvika för hög dammhalt i luften. Vi är övertygade om att ett ventilationsaggregat ska fungera automatiskt till människors fördel för att säkra det bästa möjliga inomhusklimatet. Därför är Airobots aggregat redan i standardutförande utrustade med olika sensorer som analyserar inomhusklimatet hemma hos Dig och justerar luftflödena efter resultaten. Alla sensorer finns redan inbyggda i enheten och behöver inte installeras separat i rummen.

Airobot S

SEINALE PAIGALDATAV
Airobot S

Ventilationsaggregat med värme- och fuktåtervinning
Luftflöde upp till 500m3/h (139L/s) eller
upp till 250m2 entilerad yta

Airobot L

LAKKE PAIGALDATAV
Airobot L

Ventilationsaggregat med värme- och fuktåtervinning
Luftflöde upp till 250m3/h (70L/s) eller
upp till 120m2 ventilerad yta

Airobot V3

SEINALE PAIGALDATAV
Airobot V3

Ventilationsaggregat med värme- och fuktåtervinning
Luftflöde upp till 309m3/h (86L/s) eller
upp till 140m2 ventilerad yta

Full av- toppmodern teknik

0 – 100% motorstyrning möjliggör ytterst precis reglering av luftflödet. Samtidigt sparar man betydligt med energi tack vare motorställdon och motorblad av en ny typ. I samverkan med FlowGrid-tekniken som stabiliserar luftrörelsen i aggregatet och bidrar till jämnare luftintag i motorn uppnår man dessutom 20% högre effektivitet (Airobot V3 och Airobot L).

Styrning via mobilappen

Airobots ventilationsaggregat och värmestyrningslösningar kan styras via iOS- och Android-mobilappen var som helst, oavsett var man befinner sig. Via mobilappen kan man se luftkvalitetsvärden hemma hos sig både i realtid och i efterhand som statistik.

Du sparar 30%
på energikostnaderna

Innovativ material-
teknik

Närvarodetektering

Du sparar 30%
på energikostnaderna

I stället för en vanlig värmeväxlare kan man som tillval välja en värmeväxlare med fuktåtervinning (entalpivärmeväxlare) som omvandlar systemet till ventilation med energiåtervinning (ERV). En värmeväxlare med fuktåtervinning återvinner både värme (effektivitet upp till 90%) och luftfuktighet (effektivitet upp till 80%).

Innovativ material-
teknik

Airobot V3 och L-aggregaten är tillverkade av EPP-material som är luft-, vatten- och korrosionsbeständigt. Detta i sin tur garanterar en lång livslängd för enheten. EPP-materialet används även t.ex. i cykelhjälmar.

Närvarodetektering

I samverkan mellan olika sensorer kan Airobot detektera att ingen vistas i rummen och koppla om sig till minimihastigheten. T.ex. om rummen i genomsnitt står tomma 8 timmar om dagen så sparar Airobot upp till 30% på elenergi jämfört med ett vanligt ventilationsaggregat, för att inte tala om besparingen på uppvärmningskostnader.

ALLT DETTA MÖJLIGGÖRS AV:

  • Algoritmer för autonom behovsbaserad styrning
  • Energisnåla EC-motorer (hastighet 0 – 100%).
  • Värmeväxlare med högsta kvalitet som återvinner upp till 96% av värmen.
  • Intelligent 0 – 100% motståndsbaserat PTC-frostskydd
  • Innovativ materialteknik.

Mäter och förbättrar kvaliteten på inomhusklimatet hemma

Koldioxid
CO2

Damm-
partiklar
PM

Organiska
föreningar
VOC

Lufttemperatur
och luftfuktighet

Koldioxid
CO2

Inomhusluftens kvalitet bedöms främst med utgångspunkt i koldioxidnivån (CO2). De viktigaste CO2-källorna i bostäder är invånarna själva och förbränning av gas eller ved. En individs utandningsluft innehåller ca 4% CO2och uteluft 0,03 – 0,04%, så inomhusluft innehåller ca 100 gånger mer CO2 än uteluft.

 

Även olika undersökningar bekräftar att CO2-värdet är det kriterium som bäst återspeglar människans välmående. Det avgör hur bra man sover, hur utvilad man är när man vaknar på morgonen, hur energisk man känner sig och hur pass aktiv man kan vara under dagen. En hög CO2-nivå i omgivningsluften minskar koncentrations- och arbetsförmågan vilket leder till minskad arbetseffektivitet. Dessutom förknippas CO2-koncentration med spridning av virus.

 

CO2-mängden i luften uttrycks med hjälp av enheten ppm (parts per million). Den visar antalet partiklar av ett visst ämne per miljon partiklar i den aktuella rumsenheten. CO2-nivån i luften kan bedömas och mätas enligt följande: grön (bra) är mellan 400 och 800 ppm; gul (medelmåttig) mellan 1000 och 1600 ppm, röd (dålig) över 1600 ppm vilket även är gränsvärdet för en luftkvalitet med negativ effekt på människor.

Damm-
partiklar
PM

Fasta partiklar (particulate matter – PM) är en blandning av partiklar som finns i flytande eller fast tillstånd eller som suspension i luften. För reglering av luftkvaliteten bedöms partiklar efter deras diameter. Ju mindre partiklarna är desto längre stannar de kvar i luften och desto djupare kan de komma i luftvägarna. Partiklar med diameter på 10 mikron eller mindre (PM10) passerar näshålan och svalget och kommer in i lungorna. PM2,5 kommer fram till lungblåsor och ännu mindre partiklar (PM0,1) kan till och med tränga in i blodomloppet.

 

Partiklars effekt på hälsan beror även mycket på deras kemiska sammansättning. En av de största misstänkta orsakerna till hälsoproblem är just tunga metaller såsom järn, nickel, zink och koppar som finns bundna till partiklar. De lindrigaste symptomen på luftförorening är obehagskänsla i bröstet, hosta och nysning. Hälsoeffekten vid PM10 och PM2,5 förknippas med hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, lungcancer, astmaanfall och flera andra hälsoproblem.

 

PM-nivåer inomhus beror på flera olika faktorer, bl.a. förhållanden utomhus, typ av aktuella ventilations- och filtreringssystem, ugnar eller kaminer inomhus och invånarnas aktiviteter.

PM-sensorn finns tillgänglig som tillval.

Organiska
föreningar
VOC

Flyktiga organiska föreningar (på engelska Volatile Organic Compound – VOC) är organiska föreningar som anses vara de viktigaste föroreningsämnena i inomhus- och uteluft. VOC-ämnen kommer från många olika källor såsom bygg- och inredningsmaterial, kemikalier i vardagsföremål, rengöringsmedel, färger, damm och ångor. Höga VOC-nivåer finns oftast i nybyggda eller nyrenoverade byggnader. VOC-ämnen påverkar människors hälsa direkt och orsakar torrhet och irritation i ögonen, näsan och svalget, huvudvärk och yrsel.

 

Airobots ventilationsaggregat har en VOC-algoritm som analyserar VOC-händelser detekterade av sensorn och kartlägger dem till ett VOC-index. Indexet för flyktiga organiska föreningar visar till vilken grad inomhusluftens kvalitet har försämrats eller blivit bättre. Man kan säga att det fungerar som en människas näsa som är mycket känslig för luktförändringar men det detekterar även sådana VOC-händelser som inte kan uppfattas av människor.

Lufttemperatur
och luftfuktighet

Luftfuktighet är en viktig parameter för inomhusluftens kvalitet. Relativ luftfuktighet på 40–60 % är optimal för vårt immunförsvar och luftvägssystem. Den minskar spridning av säsongsrelaterade luftvägssjukdomar och höjer välmåendet.

 

För hög eller ytterst låg luftfuktighet bidrar till tillväxt av bakterier och virus som orsakar luftvägsinfektioner. Mögelsporer, dammkvalster och andra allergener bevaras bäst i miljöer med hög luftfuktighet. Hög luftfuktighet kan dessutom höja nivån av skadliga kemikalier i luften som kan innehålla ozon och formaldehyd.

 

När för hög luftfuktighet kan bli ett problem under sommarsäsongen kommer Airobots aggregat med fuktåtervinning att hindra intrång av överflödig fukt i rummen. Vintertid däremot kan den torra uteluften och uppvärmningsperioden göra luften i rummen för torr; Airobots fuktåtervinning hjälper till att hålla en bekväm fuktnivå inomhus. Vid enheter med vanlig värmeväxlare leds hela den uppkomna fuktmängden ut direkt medan enheter med fuktåtervinning leder en del av fukten in i rummen. Detta är särskilt lämpligt i det kalla klimatet i Sverige där inomhusluften blir obehagligt torr under uppvärmningsperioden.

 

Värmeåtervinning

Airobots enheter är utrustade med motströms plattvärmeväxlare.

De har följande fördelar:

– Värmeåtervinning med hög effektivitet vilket eliminerar behovet av separat efteruppvärmning.

– Driftsäkerhet. En plattvärmeväxlare saknar rörliga delar, förbrukar ingen el och utsätts inte för nötning. När det gäller underhåll så räcker det med sköljning med rent vatten med några års mellanrum.

– Plattvärmeväxlare blandar inte ihop från- och tilluft vilket hindrar spridning av virus och bakterier mellan olika rum och att otrevliga lukter leds tillbaka inomhus.

Airobots enheter är i standardutförande utrustade med en värmeväxlare som omvandlar systemet till ventilation med värmeåtervinning (HRV).

Fuktåtervinning

I stället för en vanlig värmeväxlare kan man som tillval (modell ERV) välja en värmeväxlare med fuktåtervinning (entalpivärmeväxlare) som omvandlar systemet till ventilation med energiåtervinning. En värmeväxlare med fuktåtervinning återvinner både värme (effektivitet upp till 90%) och luftfuktighet (effektivitet upp till 80%).

En värmeväxlare med fuktåtervinning liknar en vanlig värmeväxlare men en särskild innovativ polymermembranteknik har använts i plattorna. Detta gör att luftfuktigheten kan överföras från frånluften till tilluften. Materialet är antibakteriellt vilket hindrar tillväxt av mikrober på plattan.

Tillval

Lämpligt för det svenska klimatet

Airobot-aggregaten är utarbetade för kalla vintrar och varma somrar. Sommartid känner aggregatet av när utetemperaturen är lägre än inomhus, öppnar själv förbikopplingsventilen och börjar kyla ned rummen. En enhet med fuktåtervinning hindrar intrång av för mycket fukt under sommarsäsongen.

Under den kallare årstiden leds luften in genom en värmeväxlare där den friska luften värms upp med hjälp av frånluften. På så sätt behöver uteluften inte värmas upp separat och tilluftstemperaturen ligger nära rumstemperaturen.

Vintertid hjälper aggregatet till att hålla en bekväm fuktnivå inomhus. Vid en vanlig värmeväxlare leds hela den uppkomna fuktmängden ut omedelbart men vid fuktåtervinning leds en del av fukten tillbaka till rummen. Detta är särskilt lämpligt i det kalla klimatet i Sverige där fuktnivån inomhus under uppvärmningsperioden blir obekvämt låg.

Image Section Icon
AUTOMATISK EFFEKTIVITETSBASERAD BALANSERING

Till skillnad från andra ventilationsaggregat är Airobot försett med automatisk effektivitetsbaserad balansering. Enhetens luftmotstånd varierar hela tiden (t.ex. smutsiga filter, vatten osv.) och motorernas körhastighet i förhållande till varandra behöver regleras kontinuerligt. Detta säkrar alltid en bekväm tilluftstemperatur och ger samtidigt ännu större besparing på uppvärmningskostnaderna.

INBYGGT FROSTSKYDD

Under vintersäsongen kan det hända att ventilationsaggregatets värmeväxlare fryser. Därför är det mycket viktigt att ventilationsaggregat som används i ett kallt klimat ska ha frostskydd.

Airobot använder en ny typ av motståndsbaserade PTC-värmeelement som kan styras stegvis mellan 0 och 100% och är dessutom optimerade för luftflödet för att minimera luftmotståndet. Det är viktigt att garantera en balanserad ventilation året runt vilket spelar en särskilt stor roll i dagens lufttäta hus. Stegvis styrning av frostskyddet är det senaste tekniska framsteg som uppnår ännu bättre energibesparing jämfört med traditionella ventilationsaggregat.

Vid minusgrader beräknar enheten frostgränsen med utgångspunkt i luftfuktigheten inomhus och lufttemperaturen. Den inkommande uteluften förvärms vilket undviker att värmeväxlaren fryser. Detta garanterar även en lämplig temperatur på tilluften oavsett utetemperatur och plattvärmeväxlarnas höga effektivitet gör att ingen separat efteruppvärmning krävs.

Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies för att underhålla webbplatsens grundläggande funktioner och för att lagra användarinställningar.

Save preferences More info