Airobot Logo
ESTLanguage Switcher Arrow Down

Airobot Technologies AS 2022. majandusaasta viimase 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

                           

Juhtkonna aruanne tegevuse kohta

Airobot Technologies 2022 teise poolaasta käive oli 639 172 eurot, mis kasvas võrreldes 2021. aasta teise poolaastaga ligi 2,9 korda. Möödunud aasta II poolaasta kogukahjum oli 154 266 eurot (millest moodustasid ettemaksud 17 301 eurot)

2022 aasta kogukäive oli 1 002 360 eurot, mis oli 2021 aasta kogukäibest 2,1 korda suurem. Airoboti  möödunud aasta kahjumiks kujunes 388 248 eurot

Ettevõtte 2022. aasta kahjum tulenes peamiselt ühekordsetest börsileminekuga seotud kuludest, Venemaa-Ukraina sõja ja Covid-19 pandeemia koosmõjul tekkinud ajutisest sisendhindade erakordsest tõusust ning intensiivsest panustamisest tootearendusse. Kui välja jätta 2022. aasta ühekordsed kulud ja vähendada tootearenduse intensiivsust, siis suudaks ettevõte juba kasumlik olla.

Kokkuvõtvalt oli aasta ettevõtte jaoks väga hea. Prognoositud käivet suudeti ületada ning nähakse võimalust ka edaspidiselt samas tempos kasvada. 2023. aastal jätkub investeerimine uute toodete ja tarkvara arendusse ning turundusse, mille abil siseneda välisturgudele. Airobot prognoosib samamahulise tootearenduse juures jõuda käesoleval aastal kasumisse.

2023 aasta 1. poolaasta tegevusplaanid

 Airobot panustab jätkuvalt tootearendusse nii targa ventilatsiooni kui küttejuhtimise kategoorias, olles täna teadaolevalt ainus õhutehnoloogia ettevõte, kelle ventliatsioonisüsteemid on ühendatavad nende küttejuhtimise lahendusega.

2023. esimesel poolaastal toob Airobot turule uue ventilatsiooniseadme mudeli L5, mis on mõeldud suurematele eramutele ja äripindadele. Antud mudel on tugev konkurent praegu arendajate ja ehitajate poolt enim kasutatud lahendustele. Tooteportfelli laiendamine ja uude tootesegmenti sisenemine omakorda annab Airobotile eelduse saavutada seatud käibe-eesmärgid ning maandada tururiske.

Airobot näeb aina rohkem koostöövõimalusi kinnisvara arendajatega, mille heaks näiteks on möödunud aastane koostöö Liveniga nende Iseära uusarendusse ventilatsiooniseadmete tarneks. Käesoleva aasta alguses vormistas Liven juba teise suure tellimuse kinnitades Airoboti kui usaldusväärse koostöö- ja tarnepartneri. Seekordne tellimus läks Liveni Luuslangi arendusse ning lisaks Airoboti ventilatsiooniseadmetele paigaldatakse Luuslangi ka Airoboti küttejuhtimiselahendused, mis toodi turule alles 2022 detsembris.

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)
    31.12.202230.06.202231.12.2021
Varad
Käibevarad
Raha387 640480 1428 297
Nõuded ja ettemaksed52 49584 87180 942
Varud189 814285 77391 668
Kokku käibevarad629 949850 786180 907
Põhivarad
Materiaalsed põhivarad17 21815 90714 994
Immateriaalsed põhivarad75 32583 90292 478
Kokku põhivarad92 54399 809107 472
Kokku varad722 492950 595288 379
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised137 02800
Võlad ja ettemaksed191 209265 046148 851
Kokku lühiajalised kohustised328 237265 046148 851
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised0137 028137 028
Kokku pikaajalised kohustised0137 028137 028
Kokku kohustised328 237402 074285 879
Omakapital
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses251 107251 107235 412
Ülekurss764 308764 3080
Muud reservid230 751230 751230 751
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)-463 663-463 663-463 663
Aruandeaasta kasum (kahjum)-388 248-233 9820
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või394 255548 5212 500
osanikele kuuluv omakapital
Kokku omakapital394 255548 5212 500
Kokku kohustised ja omakapital722 492950 595288 379

 

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)
    20222022 II p/a2021
Müügitulu1 002 360639 172478 708
Muud äritulud1 7541 754124 469
Kaubad, toore, materjal ja teenused-511 894-330 978-216 778
Mitmesugused tegevuskulud-401 352-193 002-249 082
Tööjõukulud-444 133-253 322-201 171
Põhivarade kulum ja väärtuse langus-21 472-10 836-20 057
Muud ärikulud-6 347-4 739-1 014
Ärikasum (kahjum)-381 084-151 951-84 925
Intressitulud43308
Intressikulud-7 207-2 345-2 007
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist-388 248-154 266-86 924
Aruandeaasta kasum (kahjum)-388 248-154 266-86 924

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)
    20222022 II p/a2021
Rahavood äritegevusest
Ärikasum (kahjum)-381 084-151 951-84 925
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus21 47210 83620 057
Kokku korrigeerimised21 47210 83620 057
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus28 44732 376-9 866
Varude muutus-98 14695 959-52 522
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus53 737-73 83784 524
Laekunud intressid43430
Muud rahavood äritegevusest05 936-1 010
Kokku rahavood äritegevusest-375 531-80 638-43 742
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade-6 543-3 569-13 194
soetamisel
Kokku rahavood investeerimistegevusest-6 543-3 569-13 194
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud intressid-18 586-8 295-11 385
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest780 00300
Kokku rahavood finantseerimistegevusest761 417-8 295-11 385
Kokku rahavood379 343-92 502-68 321
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses8 297480 14276 618
Raha ja ekvivalentide muutus379 343-92 502-68 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus387 640387 6408 297

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
AktsiakapitalÜlekurssMuud reservidJaotamata kasumKokku
  nimiväärtuses  (kahjum 
31.12.2021235 412230 751-463 6632 500
Aruandeaasta kasum-233 982-233 982
(kahjum)
Emiteeritud
aktsiakapital15 695764 308780 003
30.06.2022251 107764 308230 751-697 645548 521
Aruandeaasta kasum-154 266-154 266
(kahjum)
31.12.2022251 107764 308230 751-851 911394 255

Airobot Technologies AS on sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõte, mille eripäraks on tugev tarkvara ja õhuanalüütika. Airoboti põhitooteks on innovaatilised nõudluspõhise juhtimisalgoritmiga ventilatsiooniseadmed, mis on välja töötatud koostöös Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlastega. Seadmeid arendatakse, disainitakse ja toodetakse Eestis.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo