Airobot Logo

Börsiteade: Airobot Technologies AS 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruanded

                           

Airobot Technologies AS esitab grupi 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruanded. Ettevõtte 2021. aasta müügitulu ulatus 479 000 euroni, mis vastab ettevõtte prognoosidele. Ka 2022. aastal liigutakse aktiivselt planeeritud tempos. Kuna Airobot Technologies AS on valdusühing, millel puudub iseseisev majandustegevus, siis esitab ettevõte ka oma tütarettevõtte Airobot OÜ majandusaasta aruande.

Airobot Technologies AS tegevusaruanne 

Airobot Technologies AS (edaspidi Selts) asutati 30.12.2021. Selts asutati valdusühinguna, millel puudub iseseisev majandustegevus (64201 (EMTAK 2008)). Seltsi asutamise eesmärgiks oli Airoboti kaubamärgi all alates 2013. aastast tegutseva õhutehnoloogia ettevõtte Airobot OÜ osaluse esmane avalik pakkumine ning kauplemisele võtmine mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Airobot OÜ tegeleb intelligentsete isemõtlevate soojustagastusega ventilatsiooniseadmete, õhuanalüütika ja sisekliimaga seotud tehnoloogia arendamise ja tootmisega. Kuivõrd Arobot OÜ korporatiivne vorm (osaühing) ei võimaldanud osaluse avalikku pakkumist ja kauplemisele võtmise taotlemist, asutati Selts. Selts asutati mitterahalise sissemaksetega, mille esemeks oli 100%-line osalus Airobot OÜ-s, seega on Seltsi näol tegemist Airobot OÜ emaettevõtjaga.

Seltsi aktsiate esmane avalik pakkumine oli edukas ning alates 10.02.2022 on kõik Seltsi aktsiad avalikult kaubeldavad Nasdaq Tallinna Börsi mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 2021. aastal Selts peale aktsiakapitali sissemaksena 100%-lise osaluse omandamise Airobot OÜ-s ei teinud ning seega puuduvad Seltsil ka 2021. aasta kohta majandustulemused. Seltsi kui avalikult kaubeldava ettevõtte majandustulemuste hindamiseks soovitame tutvuda Airobot OÜ majandusaasta aruandega. Kuivõrd Selts jätkab ka käesoleval majandusaastal tegevust vaid valdusühinguna ning iseseisvat majandustegevust planeeritud alustada ei ole, kaalub Seltsi juhtkonda juhtimise operatiivsuse ning kulude optimeerimise huvides Seltsi ühendamist selle tütarühingu Airobot OÜ-ga.

Airobot Technologies AS bilanss (eurodes)

31.12.2021 30.12.2021
Varad
Põhivarad
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 235 412 235 412
Kokku põhivarad 235 412 235 412
Kokku varad 235 412 235 412
Kohustised ja omakapital
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 235 412 235 412
Kokku omakapital 235 412 235 412
Kokku kohustised ja omakapital 235 412 235 412

 

Airobot OÜ tegevusaruanne 

OÜ Airobot on 2013. aastal loodud õhutehnoloogia ettevõte, mis tegeleb intelligentsete isemõtlevate soojustagastusega ventilatsiooniseadmete, õhuanalüütika ja sisekliimaga seotud tehnoloogia arendamise ja tootmisega.

OÜ Airobot on viimastel aastatel tootearenduse kõrval tegutsenud edukalt aktiivse müügiga. Ettevõtte 2021. aasta müügitulu oli 479 000 eurot. Ettevõtte käibe mahtu arvutatakse vastavalt raamatupidamise reeglitele, kus toote müük loetakse käibeks alles kogu toote eest tasumise järgselt. Väljakujunenud olukorras, kus tellimuse kinnituseks tasutakse 50% tellimusest ning 50% tasutakse kauba kättesaamisel, jääb tavaliselt aastavahetuse seisuga teatud hulk kinnitatud tellimusi käibes kajastamata ehk kinnitatud tellimuste maht ja rahavoog on võrreldes käibega suurem. 2021 kahjum on tekkinud peamiselt uuele pinnale kolimisest ning planeeritud kiirema kasvuga seotud ettevalmistustöödega seotud kuludest. Kokkuvõtvalt saab aastat lugeda väga heaks ning tulemusi planeerituks. 2022. aastal jätkub aktiivne investeerimine uute toodete ja tarkvara arendusse ning turundusse.

EAS on toetanud Airobot OÜ tootearenduse projekti mille eesmärk oli arendada uue põlvkonna nutikaid ventilatsiooniseadmeid, mis sisaldas nii riistvara kui tarkvaraarendust. Projekti kogumaksumus oli 311 173 eurot, millest omafinantseering oli 186 704 eurot ja toetus on 124 469 eurot.

Ettevõtte äritegevuse hooajalisust või majandustegevuse tsüklilisust võib pidada madalaks ning tegevusega kaasnevaid olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid ei kaasne. Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske ei olnud.

2021. aastal jätkuvalt COVID-19 viirusest põhjustatud eriolukord mõjutas ka OÜ Airobot tegevust – seekord aasta teises pooles, kus kriisist tingitud rahvusvahelised tarneraskused on mõjutanud ettevõtte müügimahu kasvu. Airobot brändi tuntus ja teadlikkus on samas 2021. aastal oluliselt tõusnud, mis võimaldab prognoosida järgmiseks aastaks olulist mahu kasvu.

Ettevõtte juhatusse kuulub üks liige, juhatuse liikmele aruandeaastal tasusid ja hüvitisi ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud:

2021                      2020

Müügitulu 478 708 407 074
Müügitulu kasv (-langus) 18% 32%
Puhaskasum -86 924 9 191
Puhasrentaablus -18% 2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 122% 243%
Varade rentaablus (ROA) -30% 3%
Omakapitali rentaablus (ROE) -3477% 56%

 

Airobot OÜ bilanss (eurodes)

31.12.2021 31.12.2020
Varad
Käibevarad
Raha 8 297 76 618
Nõuded ja ettemaksed 80 942 74 657
Nõuded ostjate vastu 17 958 73 006
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 4 097 0
Muud nõuded 56 449 0
Ettemaksed 2 438 1 651
Kokku varud 91 668 39 146
Tooraine ja materjal 69 319 36 340
Valmistoodang 18 243 1 990
Ettemaksed varude eest 4 106 816
Kokku käibevarad 180 907 190 421
Põhivarad
Materiaalsed põhivarad 14 994 4 704
Immateriaalsed põhivarad 92 478 109 632
Kokku põhivarad 107 472 114 336
Kokku varad 288 379 304 757
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed 148 851 78 305
Võlad tarnijatele 90 880 23 815
Võlad töövõtjatele 18 963 12 854
Maksuvõlad 13 278 22 614
Muud võlad 11 385 9 378
Muud saadud ettemaksed 14 345 9 644
Kokku lühiajalised kohustised 148 851 78 305
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised 137 028 210 029
Kokku pikaajalised kohustised 137 028 210 029
Kokku kohustised 285 879 288 334
Omakapital
Osakapital nimiväärtuses 2 500 2 500
Muud reservid 230 751 157 750
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -143 827 -153 018
Aruandeaasta kasum (kahjum) -86 924 9 191
Kokku omakapital 2 500 16 423
Kokku kohustised ja omakapital 288 379 304 757

 

Airobot OÜ kasumiaruanne (eurodes)

2021 2020
Müügitulu 478 708 407 074
Muud äritulud 124 469 8 028
Kaubad, toore, materjal ja teenused -216 778 -152 095
Mitmesugused tegevuskulud -249 082 -114 492
Tööjõukulud -201 171 -118 186
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -20 057 -18 599
Muud ärikulud -1 014 -413
Ärikasum (kahjum) -84 925 11 317
Intressitulud 8 9
Intressikulud -2 007 -2 135
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -86 924 9 191
Aruandeaasta kasum (kahjum) -86 924 9 191

 

Lisainformatsioon:

Heiki Aulik
Airobot Technologies AS
Juhatuse liige
Tel: +372 528 3181
E-mail: heiki@airobothome.com


Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /data01/virt58822/domeenid/www.airobothome.com/htdocs/wp-content/themes/reaktiiv/functions.php on line 1981

Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /data01/virt58822/domeenid/www.airobothome.com/htdocs/wp-content/themes/reaktiiv/functions.php on line 1994

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo