Airobot Logo

Börsiteade: Airobot Technologies AS 2022. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

                           

Juhtkonna aruanne tegevuse kohta

Airobot Technologies 2022. aasta esimese poolaasta kinnitatud tellimuste maht oli 499 956 eurot, mis kasvas võrreldes 2021. aasta esimese poolaastaga 3,25 korda. Ettevõtte käive oli I poolaastal 452 282 eurot, millest 363 188 kajastub käibena ja 89 094 eurot kajastub bilansis real nõuded ja ettemaksed. Airoboti äritegevuse eripärast tulenevalt on just kinnitatud tellimuste maht kõige adekvaatsemaks tegevusmõõdikuks, kuna see iseloomustab kõige paremini ettevõtte kasvu. Eelneva põhjuseks on asjaolu, et käive tekib kasvust ajalise viibega – kuigi seadme müügitehing on toimunud juba esimese poolaastas, toimub selle tarne sageli teises poolaastas. Seetõttu võimaldab ettevõtte äritegevuse kasvu kõige paremini reaalajas jälgida just kinnitatud tellimuste maht.

Airobot Technologies AS 1. poolaasta kahjum oli 233 974 eurot. Tegeliku kahjumi hindamiseks tuleks sellest summast maha arvata bilansis ettemaksetena kajastuv 89 094 eurot, mis teeb I poolaasta kahjumiks 144 879 eurot. Arvestades maha ka ühekordse IPO kulu summas 83 817 eurot, on tegelik tegevusest tulenev kahjum 61 062 eurot, mis vastab planeeritule.

Ebakindlate tarneahelate riskide maandamiseks ja 2023. aasta müügitellimuste täitmise ettevalmistamiseks on teadlikult soetatud laovarud (summas 285 773 eurot) kriitilistest komponentidest, mis maandavad tellimuste täitmise riski.

Airobot Technologies AS juhatuse liikme Heiki Auliku kommentaar:

„Liigume planeeritud graafikus planeeritud tegevustega. Müügimahtude kasvu toetavad inimeste suurenenud teadlikkus tervislikust sisekliimast ja ventilatsioonile seadusandlusega esitatud nõuded. Energiahindade tõusuga seoses soojustatakse hooneid ja valitakse teadlikult energiatõhus soojustagastusega ventilatsiooniseade.“

2022. aasta 2. poolaasta tegevusplaanid

Oma turupositsiooni kasutades on ettevõte panustanud ja panustab ka edaspidi aktiivselt uute toodete ja uute tootesegmentide arendusse, mis annab tugeva müügikasvu eelduse ka tulevikuks. 2022. aasta teisel poolaastal toob Airobot turule uue ventilatsiooniseadme mudeli suurematele eramutele ja äripindadele, mille osas on turul madal pakkumine ja millel ettevõte näeb tugevat ekspordipotentsiaali. Uue tootega siseneb Airobot uude kliendisegmenti.

Tooteportfelli laiendamine ja uude kliendisegmenti sisenemine omakorda annab Airobotile eelduse saavutada seatud käibe-eesmärgid ning maandada tururiske. Airobot tegeleb pidevalt turu ja oma tooteportfelli analüüsi ja arendamisega eesmärgiga tagada innovatsioon ja ärimahtude kasv.

Müügi kasvu näeb Airobot Technologies AS lisaks eraklientidele tugevamalt ka ärikliendi poole pealt. Ettevõte on laiendanud müügitiimi ja keskendub aktiivsemale koostööle kinnisvaraarendajatega, majatootjatega ja ventilatsioonisüsteemide paigaldajatega. 2022. aasta esimese poolaasta üks suuremaid ventialtsiooniseadmete tarneid oli Liveni Iseära uusarendusse.

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

30.06.2022      31.12.2021
Varad
Käibevarad
Raha 480 142 8 297
Nöuded ja ettemaksed 88 460 84 523
Varud 285 773 91 668
Kokku käibevarad 854 375 184 488
Pöhivarad
Materiaalsed pöhivarad 15 907 14 994
Immateriaalsed pöhivarad 83 902 92478
Kokku pêhivarad 99 809 107 472
Kokku varad 954 184 291960
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Völad ja ettemaksed 265 046 148 851
Kokku Iühiajalised kohustised 265 046 148 851
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised 137 028 137 028
Kokku pikaajalised kohustised 137 028 137 028
Kokku kohustised 402 074 285 879
Omakapital
Emaettevötja aktsionäridele vöi osanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 251 107 235 412
Ülekurss 764 308
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -229 331 -229 331
Aruandeaasta kasum (kahjum) -233 974
Kokku emaettevätja aktsionäridele väi osanikele kuuluv omakapital 552 110 6 081
Kokku omakapital 552 110 6 081
Kokku kohustised ja omakapital 954 184 291960

 

Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)

01.01.2022-
30.06.2022
       30.12.2021-
31.12.2021
Müügitulu 363 188 478 708
Muud äritulud 0 124469
Kaubad, toore, materjal ja teenused -180 916 -216 778
Mitmesugused tegevuskulud -208 350 -249 082
Tööjöukulud -190811 -201171
Pöhivarade kulum ja väärtuse langus -10 636 -20 057
Muud ärikulud -1608 -1014
Ärikasum (kahjum) -229 133 -84 925
Intressitulud 13 8
Intressikulud -4 862 -2 007
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -233 982 -86 924
Aruandeaasta kasum (kahjum) -233 982 -86 924
Emaettevötja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) -38 647 0

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.01.2022-
30.06.2022
       30.12.2021-
31.12.2021
Rahavood äritegevusest
Ärikasum (kahjum) -229 133   -84 925
Korrigeerimised
Pöhivarade kulum ja väärtuse langus 10 636 20 057
Kokku korrigeerimised 10 636 20 057
Äritegevusega seotud nöuete ja ettemaksete muutus -3 937 -9 866
Varude muutus -194 105 -52 522
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 116 195 84 524
Muud rahavood äritegevusest -1 010
Kokku rahavood äritegevusest -300 344 -43 742
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete pöhivarade soetamisel -2 973 -13 194
Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 973 -13 194
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud intressid -4 840 -11 385
Laekunud aktsiate vöi osade emiteerimisest 780 002
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 775 162 -11 385
Kokku rahavood 471 845 -68 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 8 297 76 618
Raha ja raha ekvivalentide muutus 471 845 -68 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi löpus 480 142 8 297

 

Airobot Technologies AS on sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõte, mille eripäraks on tugev tarkvara ja õhuanalüütika. Airoboti põhitooteks on innovaatilised nõudluspõhise juhtimisalgoritmiga ventilatsiooniseadmed, mis on välja töötatud koostöös Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlastega. Seadmeid arendatakse, disainitakse ja toodetakse Eestis.


Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /data01/virt58822/domeenid/www.airobothome.com/htdocs/wp-content/themes/reaktiiv/functions.php on line 1981

Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /data01/virt58822/domeenid/www.airobothome.com/htdocs/wp-content/themes/reaktiiv/functions.php on line 1994

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo