Airobot Logo
ESTLanguage Switcher Arrow Down

Börsiteade: Airobot Technologies AS 2022. Majandusaasta konsolideeritud aruanne

                           

Juhtkonna aruanne tegevuse kohta

2022 aasta kogukäive oli 1 002 360 eurot, mis oli 2021 aasta kogukäibest 2,1 korda suurem. Möödunud aastal oli Airoboti kahjum 388 248 eurot.

Ettevõtte 2022. aasta kahjum oli prognoositust suurem peamiselt ühekordsetest börsileminekuga seotud kuludest, Venemaa-Ukraina sõja ja Covid-19 pandeemia koosmõjul tekkinud ajutisest sisendhindade erakordsest tõusust ning intensiivsest panustamisest tootearendusse. Kui välja jätta 2022. aasta ühekordsed kulud ja vähendada tootearenduse intensiivsust, siis suudaks ettevõte juba kasumlik olla.

Kokkuvõtvalt oli aasta ettevõtte jaoks väga hea. Prognoositud käivet suudeti ületada ning nähakse võimalust ka edaspidiselt kasvada. 2023. aastal jätkub investeerimine uute toodete ja tarkvara arendusse ning turundusse, mille abil siseneda välisturgudele.

2023. aasta 1. poolaasta tegevusplaanid

Airobot panustab jätkuvalt tootearendusse nii targa ventilatsiooni kui küttejuhtimise kategoorias, olles täna teadaolevalt ainus õhutehnoloogia ettevõte, kelle ventliatsioonisüsteemid on ühendatavad nende küttejuhtimise lahendusega.

2023. esimesel poolaastal on Airobot turule toonud uue ventilatsiooniseadme mudeli L5, mis on mõeldud suurematele eramutele ja äripindadele. Antud mudel on tugev konkurent praegu arendajate ja ehitajate poolt enim kasutatud lahendustele. Tooteportfelli laiendamine ja uude tootesegmenti sisenemine omakorda annab Airobotile eelduse saavutada seatud käibe-eesmärgid ning maandada tururiske. Airobot näeb aina rohkem koostöövõimalus kai kinnisvara arendajatega, mille heaks näiteks on möödunud aastane koostöö Liveniga nende Iseära uusarendusse ventilatsiooniseadmete tarneks. Käesoleva aasta alguses vormistas Liven juba teise suure tellimuse kinnitades Airoboti kui usaldusväärse koostöö- ja tarnepartneri. Seekordne tellimus läks Liveni Luuslangi arendusse ning lisaks Airoboti ventilatsiooniseadmetele paigaldatakse Luuslangi ka Airoboti küttejuhtimiselahendused, mis toodi turule alles 2022 detsembris.

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

20222021
Müügitulu1 002 360478 708
Müügitulu kasv109,4%17,6%
Puhaskasum-388 248-86 924
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100-38,7%-18,2%
Puhas käibekapital = käibevarad – lühiajalised kohustised301 71232 056
Varade rentaablus (ROA) = puhaskasum : varad *100-53,7%-30,1%
Omakapitali rentaablus (ROE) = puhaskasum : omakapital * 100-98,5%-3477,0%

 

31.12.202231.12.2021
Varad
Käibevarad
Raha387 6408 297
Nouded ja lettemaksed52 49580 942
Varud189 81491 668
Kokku käibevarad629 949180 907
Pohivarad
Materiaalsed pôhivarad17 2184 994
Immateriaalsed pôhivarad75 3250 478
Kokku pôhivarad92 543107 472
Kokku varad722 492288 379
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised137 0280
Volad ja ettemaksed191 209148 851
Kokku lühiajalised kohustised328 237148 851
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised0137 028
Kokku pikaajalised kohustised0137 028
Kokku kohustised328 237285 879
Omakapital
Emaettevotja aktsionäridele vöi osanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses251 : 107235 412
Ülekurss764 3080
Muud reservid230 751230 751
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)-463 663-463 663
Aruandeaasta kasum (kahjum)-388 2480
Kokku emaettevotja aktsionäridele vöi394 2552 500
osanikele kuuluv omakapital
Kokku omakapital394 255500
Kokku kohustised ja omakapital722 492288 379

 

Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)
20222021
Müügit ulul 002 3600
Muud ärituludl 7540
Kaubad,toore,materjalja  teenused-5118940
Mitmesugused tegevuskulud-4013520
Tööjõukulud-444 1330
Põhivarade kulum ja väärtuse langus-214720
Muud ärikulud6 3470
Ärikasum (kahjum)-3810840
Intressitulud430
Intressikulud7 2070
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist-388 2480
Aruandeaasta kasum (kahjum)-388 2480

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes )
20222021
Rahavood äritegevusest
Ärikasum(kahjum )-3810840
Korrigeerimised
Põhivarade kulum ja väärtuse langus2147220057
Muud korrigeerimised0-86924
Kokku korrigeerimised21472-66867
Äritegevusegaseotud nõuete ja ettemaksete muutus28447-6285
Varude muutus-98146-52522
Äritegevusegaseotud kohustiste ja ettemaksete muutus5373770547
Laekunud intressid438
Muud rahavood äritegevusest01999
Kokku rahavood äritegevusest-375531-53120
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade-6543-13194
soetamisel
Kokku rahavood investeerimistegevusest-6543-13194
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud intressid-18586-2007
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest7800030
Kokku rahavood finantseerimistegevusest761417-2007
Kokku rahavood379343-68321
Raha ja ekvivalendid perioodi alguses829776618
Raha ja ekvivalentide muutus379343-68321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus3876408297

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes )
AktsiakapitalÜlekurssMuud reservid Jaotamata kasumKokku
nimiväärtuses(kahjum
31.12.2021235412230751-4636632500
Aruandeaasta kasum-388148-388148
(kahjum )
Emiteeritud
aktsiakapital15695764308780003
31.12.2022251107764308230751-851811394355

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo