Airobot Logo
ESTLanguage Switcher Arrow Down

Börsiteade: Parandusteade: Airobot Technologies AS 2022. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

                           

Parandusteates lisasime juurde omakapitali muutuste aruande ja toome välja, et kuna Airobot Technologies AS on valdusühing, millel puudub iseseisev majandustegevus, siis kajastuvad Airobot Technologies AS aruannetes 100 %-lise tütarettevõtja Airobot OÜ majandustulemused. 

Käesoleva parandusteatega edastame korrigeeritud andmed.

Juhtkonna aruanne tegevuse kohta

Airobot Technologies 2022. aasta esimese poolaasta kinnitatud tellimuste maht oli 499 956 eurot, mis kasvas võrreldes 2021. aasta esimese poolaastaga 3,25 korda. Ettevõtte käive oli I poolaastal 452 282 eurot, millest 363 188 kajastub käibena ja 89 094 eurot kajastub bilansis real nõuded ja ettemaksed. Airoboti äritegevuse eripärast tulenevalt on just kinnitatud tellimuste maht kõige adekvaatsemaks tegevusmõõdikuks, kuna see iseloomustab kõige paremini ettevõtte kasvu. Eelneva põhjuseks on asjaolu, et käive tekib kasvust ajalise viibega – kuigi seadme müügitehing on toimunud juba esimese poolaastas, toimub selle tarne sageli teises poolaastas. Seetõttu võimaldab ettevõtte äritegevuse kasvu kõige paremini reaalajas jälgida just kinnitatud tellimuste maht.

Airobot Technologies AS 1. poolaasta kahjum oli 233 974 eurot. Tegeliku kahjumi hindamiseks tuleks sellest summast maha arvata bilansis ettemaksetena kajastuv 89 094 eurot, mis teeb I poolaasta kahjumiks 144 879 eurot. Arvestades maha ka ühekordse IPO kulu summas 83 817 eurot, on tegelik tegevusest tulenev kahjum 61 062 eurot, mis vastab planeeritule.

Ebakindlate tarneahelate riskide maandamiseks ja 2023. aasta müügitellimuste täitmise ettevalmistamiseks on teadlikult soetatud laovarud (summas 285 773 eurot) kriitilistest komponentidest, mis maandavad tellimuste täitmise riski.

Airobot Technologies AS juhatuse liikme Heiki Auliku kommentaar:

„Liigume planeeritud graafikus planeeritud tegevustega. Müügimahtude kasvu toetavad inimeste suurenenud teadlikkus tervislikust sisekliimast ja ventilatsioonile seadusandlusega esitatud nõuded. Energiahindade tõusuga seoses soojustatakse hooneid ja valitakse teadlikult energiatõhus soojustagastusega ventilatsiooniseade.“

2022. aasta 2. poolaasta tegevusplaanid

Oma turupositsiooni kasutades on ettevõte panustanud ja panustab ka edaspidi aktiivselt uute toodete ja uute tootesegmentide arendusse, mis annab tugeva müügikasvu eelduse ka tulevikuks. 2022. aasta teisel poolaastal toob Airobot turule uue ventilatsiooniseadme mudeli suurematele eramutele ja äripindadele, mille osas on turul madal pakkumine ja millel ettevõte näeb tugevat ekspordipotentsiaali. Uue tootega siseneb Airobot uude kliendisegmenti.

Tooteportfelli laiendamine ja uude kliendisegmenti sisenemine omakorda annab Airobotile eelduse saavutada seatud käibe-eesmärgid ning maandada tururiske. Airobot tegeleb pidevalt turu ja oma tooteportfelli analüüsi ja arendamisega eesmärgiga tagada innovatsioon ja ärimahtude kasv.

Müügi kasvu näeb Airobot Technologies AS lisaks eraklientidele tugevamalt ka ärikliendi poole pealt. Ettevõte on laiendanud müügitiimi ja keskendub aktiivsemale koostööle kinnisvaraarendajatega, majatootjatega ja ventilatsioonisüsteemide paigaldajatega. 2022. aasta esimese poolaasta üks suuremaid ventialtsiooniseadmete tarneid oli Liveni Iseära uusarendusse.

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

30.06.2022     31.12.2021
Varad
Käibevarad
Raha480 1428 297
Nöuded ja ettemaksed88 46084 523
Varud285 77391 668
Kokku käibevarad854 375184 488
Pöhivarad
Materiaalsed pöhivarad15 90714 994
Immateriaalsed pöhivarad83 90292478
Kokku pêhivarad99 809107 472
Kokku varad954 184291960
Kohustised ja omakapital
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Völad ja ettemaksed265 046148 851
Kokku Iühiajalised kohustised265 046148 851
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised137 028137 028
Kokku pikaajalised kohustised137 028137 028
Kokku kohustised402 074285 879
Omakapital
Emaettevötja aktsionäridele vöi osanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses251 107235 412
Ülekurss764 308
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)-229 331-229 331
Aruandeaasta kasum (kahjum)-233 974
Kokku emaettevätja aktsionäridele väi osanikele kuuluv omakapital552 1106 081
Kokku omakapital552 1106 081
Kokku kohustised ja omakapital954 184291960

 

Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)

01.01.2022-
30.06.2022
       30.12.2021-
31.12.2021
Müügitulu363 188478 708
Muud äritulud0124469
Kaubad, toore, materjal ja teenused-180 916-216 778
Mitmesugused tegevuskulud-208 350-249 082
Tööjöukulud-190811-201171
Pöhivarade kulum ja väärtuse langus-10 636-20 057
Muud ärikulud-1608-1014
Ärikasum (kahjum)-229 133-84 925
Intressitulud138
Intressikulud-4 862-2 007
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist-233 982-86 924
Aruandeaasta kasum (kahjum)-233 982-86 924
Emaettevötja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)-38 6470

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

01.01.2022-
30.06.2022
       30.12.2021-
31.12.2021
Rahavood äritegevusest
Ärikasum (kahjum)-229 133  -84 925
Korrigeerimised
Pöhivarade kulum ja väärtuse langus10 63620 057
Kokku korrigeerimised10 63620 057
Äritegevusega seotud nöuete ja ettemaksete muutus-3 937-9 866
Varude muutus-194 105-52 522
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus116 19584 524
Muud rahavood äritegevusest-1 010
Kokku rahavood äritegevusest-300 344-43 742
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete pöhivarade soetamisel-2 973-13 194
Kokku rahavood investeerimistegevusest-2 973-13 194
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud intressid-4 840-11 385
Laekunud aktsiate vöi osade emiteerimisest780 002
Kokku rahavood finantseerimistegevusest775 162-11 385
Kokku rahavood471 845-68 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses8 29776 618
Raha ja raha ekvivalentide muutus471 845-68 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi löpus480 1428 297

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

               Kokku
     Emaettevötja aktsionäridele vöi osanikele kuuluv       omakapital
      Aktsiakapital nimiväärtuses   Ülekurss         Jaotamata   kasum (kahjum)
30.12.2021235 412-229 3316 081
31.12.2021235 412-229 3316 081
Aruandeaasta kasum (kahjum)-233 974-233 974
Emiteeritud aktsiakapital15 694       764 308780 002
30.06.2022251 106       764 308-463 305552 109

 

Airobot Technologies AS on sisekliima tehnoloogia- ja tootmisettevõte, mille eripäraks on tugev tarkvara ja õhuanalüütika. Airoboti põhitooteks on innovaatilised nõudluspõhise juhtimisalgoritmiga ventilatsiooniseadmed, mis on välja töötatud koostöös Tartu Ülikooli ja TalTechi teadlastega. Seadmeid arendatakse, disainitakse ja toodetakse Eestis.

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo