Airobot Logo

Börsiteade: Teade Airobot Technologies AS üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kokku kutsumata

                           

Airobot Technologies AS, registrikood 16405978, aadress Suur-Sõjamäe tn 37a, 75322, Rae vald, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 2991 alljärgnevad otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad (otsuste poolt või vastu)digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (https://airobothome.com/investor/), hiljemalt 9. juunil 2023 kell 23:59 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Seltsi e-posti aadressile info@airobothome.com, või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Suur-Sõjamäe tn 37a, 75322, Rae vald. Kui hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka volikiri. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Käesolevate otsuste eelnõude avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 251 106,70 eurot. Seltsil on 2 511 067 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 2. juunil 2023, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmised aktsionäride otsuste eelnõud:

  1. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 388 248,00 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.

 

Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:

  1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑maili teel aadressile info@airobothome.com hääletusperioodi jooksul.
  2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Suur-Sõjamäe tn 37a, 75322, Rae vald, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 9. juunil 2023 kell 16:00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks ID‑kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e‑maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID‑kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://airobothome.com/investor/

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte  vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.

Hääletusvorm, volikirja blankett, Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruanne koos audiitori järeldusotsusega, juhatuse otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas ja aruanne majandusaasta kohta ning otsuste eelnõud on kättesaadavad Seltsi veebilehel: https://airobothome.com/investor/.

Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.

Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile info@airobothome.com kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.

 

Heiki Aulik

Airobot Technologies AS juhatuse liige


Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /data01/virt58822/domeenid/www.airobothome.com/htdocs/wp-content/themes/reaktiiv/functions.php on line 1981

Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /data01/virt58822/domeenid/www.airobothome.com/htdocs/wp-content/themes/reaktiiv/functions.php on line 1994

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta Lisainfo